فقهای اصولی و فقهای اخباری

پرسش: فقهای اصولی یعنی چه کسانی؟ در مقابلشان چه کسانی قرار می گیرند؟

 
پاسخ:
فقهای شیعه به دو گروه اصولی و اخباری تقسیم می شوند. اخباریون مراجعه به اخبار ائمه را برای فهم مراد شارع برای همگان کافی می دانند، به حجیت عقل فی الجمله قائل نیستند و با وجود اخبار عملا نیازی به مراجعه به قرآن احساس نمی کنند. محمد امین استرآبادی، سید نعمت الله جزایری، حر عاملی، محمدباقر مجلسی و شیخ یوسف بحرانی از جمله شاخص ترین چهره های اخباری هستند.
اصولیون به اصول فقه برای استنباط قائلند. به اجتهاد و تقلید باور دارند، به حجیت عقل و ظواهر قرآن معتقدند. اخبار را به لحاظ سند و دلالت به اقسامی تقسیم می کنند و تنها به مفاد احادیث صحیح و موثق عمل می کنند. شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول، محقق اردبیلی، شهید ثانی، وحید بهبهانی، شیخ انصاری و آخوند خراسانی مهمترین نمایندگان فقهای اصولی هستند.

۹ شهریور ۱۳۹۲