پاسور و ورق بازی

پرسش:
آیا می شود عملی مباح (عملی که نه بد است و نه خوب و یا شاید وجهه خوب بودنش بیشتر باشد مثل بازی کردن و ورزش کردن و…) را به صرف اینکه توسط کفار یا مفسدین انجام می شود و به عمل آنان شهره هست را حرام دانست؟
مثلاً مطرح می شود که به دلیل اینکه غیر اعراب یا مسلمانان سیبیل می گذاشتند رسول اکرم فرمودند ریش بگذارید و سبیل را بتراشید.
یا مثلاً پاسور یا ورق که بوسیله آن قمار بازی می شود و شهره در بین قمار بازان است حرام است. به نظر می رسد نفس عمل پاسور بازی کردن حرام نباشد اما چون فعلاً مختص قمار بازان است حرام است. آیا این حکم، اصالتی در سنت و قرآن دارد؟

پاسخ:
عمل فی حد نفسه مباح تنها به شرطی که تحت عنوان ثانوی معتبری قرار گیرد به حکم ثانوی حرام یا واجب می شود. اموری از قبیل بازیهای ورزشی به دلیل اینکه نخستین عاملان آن غیرمسلمانان بوده اند حرام نمی شود. سبیل تراشیدن و ریش گذاشتن نهایتا مستحب است نه واجب.
مسئله پاسور و ورق با بازیهای ورزشی فرق می کند. از آنجا که ورق از آلات ممحض قمار است و هیچ فایده‌ی عقلایی دیگری بر آن مترتب نیست حتی از بازی بدون پول آن نیز باید احتیاطا اجتناب کرد. چنین تبدل موضوعی فعلا درباره قمار و پاسور محقق نشده است.

۹ شهریور ۱۳۹۲