انجام امور خیریه بجای حج واجب؟

پرسش: برای اینجانب امکان انجام حج واجب مقدور شده است، لیکن برای اینجانب شبهه ای بوجود آمده که آیا بهتر نیست بودجه این امر را صرف امور خیر و رفع حوایج مردم نیازمند بکنم. استدلال و فهم بنده به این صورت است که برخلاف حج عمره که فرد آن را ممکن است با نیت هم زیارت و هم سیاحت انجام دهد، حج واجب را فقط و فقط به نیت انجام فریضه واجب تلقی می کنم اما از طرف دیگر معتقدم امر به انجام فریضه حج برای ابتدای ظهور اسلام بوده و انجام مناسک حج، جنبه نمادینی داشته است و به همین دلیل از اهمیت برخوردار بوده و واجب شمرده می شده است، لیکن در حال حاضر هرساله تعداد زیادی مسلمان در مراسم حج شرکت می کنند، بعبارت دیگر از نظر اینجانب حج واجب به نوعی واجب کفایی محسوب میشود. به این لحاظ، در شرایط فعلی اصلح است که فرد مسلمان وقت و هزینه اینکار را صرف امور خیر کند. البته از طرف دیگر، هزینه سفر حج نیز دراختیار شرکتهای هواپیمایی، مالکین هتلها و دولت سعودی قرار می گیرد، این هزینه کردن ها موجب ایجاد اشتغال می گردد و بعبارتی گره کار عده ای انسان را باز میکند، اما بخشی نیز در اختیار سرمایه داران و ثروتمندان سعودی و غیرسعودی قرار میگیرد که ماهیت و هویت برخی از آنها معلوم و برخی دیگر نامشخص می باشد. خواهشمند است اینجانب را در این خصوص راهنمایی فرمایید.
پاسخ:
انجام حج برای فرد مستطیع واجب عینی است. آثار معنوی که انجام مناسک حج بر مومن می گذارد با هیچ عمل دیگری قابل دستیابی نیست. رسیدگی به امور خیریه و کمک به مردم نیازمند را حتما انجام دهید اما نه با مخارج حج! اینکه دیگران از حج شما بهره مادی می برند باعث نمی شود شما خود را از برکات فراوان معنوی حج محروم کنید. وسوسه را کنار بگذارید و در نخستین فرصت عازم خانه خدا و زیارت مرقد رسول الله (ص) شوید و مرا نیز از دعا فراموش نکنید!

۱۷ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar