اسلام باورمندان خدای غیرمتشخص

پرسش: آیا می توان به خدای غیر متشخص باور داشت اما مسلمان بود؟

 
پاسخ: مسلمانی در گرو باور به توحید است، اما جزئیات توحید همواره مورد بحث بوده است، و جمعی از عرفا و حکما تفسیری متفاوت از غالب مسلمانان در مورد تشخص خداوند ارائه کرده اند. قائلان به خدای غیرمتشخص مادامی که خود را مسلمان می دانند بدون تردید مسلمانند.

۱۸ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar