آیت الله منتظری و تحول نظریه‌ی ولایت فقیه

پرسش: آیا در دیدگاه آیت الله منتظری پیرامون ولایت فقیه در طول زمان حیاتشان تغییراتی ایجاد شده بود؟ لطفاً این مساله را شرح دهید.

 
پاسخ: بله. در دیدگاه مرحوم استاد درباره‌ی ولایت فقیه تحولاتی رخ داده است. مشخصا دو نقطه عطف در تاریخ اندیشه‌‌ی ایشان قابل مشاهده است و در نتیجه با سه نظریه در باب ولایت فقیه مواجهیم. ایشان را غالبا با نظریه‌ی میانی می شناسند، حال آنکه نظر نهایی ایشان قابل اعتناتر است. این مهم را در سلسله مقالاتی در تابستان ۱۳۹۰ آغاز کردم. بخش اول آن در چهار قسمت منتشر شد. امیدوارم توفیق انتشار دو بخش باقیمانده را نیز پیدا کنم.
در ظلّ اساتید
مبنای فقیه حاکمی
نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی
خر بر بام کردن

۴ مهر ۱۳۹۲