مهدویت و ولایت تکوینی

الف.اینکه گفته می شود اعتقاد به مهدویت جز تعلیمات اولیه شیعه نبوده و بعدا بوجود آمده صحیح است؟
ب. در بعضی روایات می بینیم که از امام صادق علیه السلام زمان فرج را می پرسیده اند این بدین معنا است که شیعیان تصور دیگری در مورد فرج داشته اند غیر از آنچه ما فکر می کنیم؟
ج. آیا شما به وجود و زندگی امام زمانی که در حال حاضر زنده هستند و هستی قایم به وجود ایشان است اعتقاد دارید؟

 

 

پاسخ:

الف. نظام اعتقادی همه‌ی ادیان و مذاهب در طول تاریخ به تدریج تکوین یافته اند. اسلام و تشیع نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ب. پرسش از معنای فرج از امام صادق (ع) ملازم این نیست که پرسشگران مثل ما یا مغایر با ما می اندیشیده اند.
ج. اینکه هستی قائم به وجود غیرخداوند باشد (و قول به تفویض) اعتقاد درستی نیست و فاقد مستند معتبر دینی و عقلی است. ولایت تکوینی از ضروریات تشیع نیست. مهدویت به معنای ظهور منجی از نسل پیامبر در آخرالزمان از ضروریات فریقین بر اساس احادیث منقول معتبر مستفیض یا متواتر اجمالی یا معنوی از پیامبر (ص) است. از جزئیات آن هر یک با دلیل یقینی اثبات شود پذیرفته است.

۲۳ مهر ۱۳۹۲