مقدمه‌ی واجب و مقدمه‌ی وجوب

پرسش ۱: با توجه پاسخ شما به پرسش قبلی درباره مقدمه واجب و تفاوتی که میان مقدمه واجب و مقدمه وجوب وجود دارد آیا مقدمه “وجوب” واجب است؟ آیا این واجب بودن از نظر شرعی و عقلی تفاوتی در حکم دارد؟

پاسخ:

مقدمه وجوب واجب نیست، اما مقدمه واجب واجب است. مقدمه وجوب مثل استطاعت برای حج و نصاب برای زکات. لازم نیست تحصیل استطاعت یا نصاب کنیم تا حج یا زکات واجب شود. هروقت استطاعت یا نصاب صورت گرفت حج یا زکات واجب می شود. اما واجب است مقدمات نماز از قبیل وضو و غیر آن را انجام داد تا امکان انجام دادان این واجب فراهم شود. اینکه وجوب مقدمه‌ی واجب عقلی یا شرعی باشد هیچ نفاوتی در وجوب مقدمه ندارد و مکلف موظف به انجام آن است.

پرسش ۲: به نظر میرسد که ساعت کوک کردن برای نماز صبح از نظر وجوب یا واجب بودن همانند استطاعت است، آیا اینطور نیست؟ اگر اینطور باشد پس لزومی به کوک کردن ساعت وجود ندارد تا الزاما خود را در شرایط به جای آوردن نماز صبح قرار دهیم

پاسخ:

برخاستن برای نماز صبح مقدمه‌ی واجب است نه مقدمه‌ی وجوب. اینگونه نیست که اگر برنخیزیم نماز واجب نمی شود. چه برخیزیم چه برنخیزیم نماز واجب است. استطاعت مقدمه‌ی وجوب حج است، یعنی وقتی استطاعت آمد حج واجب می شود.

۲۲ مهر ۱۳۹۲