المراجعات و شبهای پیشاور

پرسش: نظر جنابعالی در خصوص کتبی نظیر شبهای پیشاور و المراجعات چیست؟ آیا به لحاظ سندی وقوع چنین مناظراتی بین اهل سنت و پیروان مکتب اهل بیت (ع) حادث شده است؟
پاسخ:

هر دو کتاب مناظراتی واقعی است. اما محتوای آنها مهمتر از وقوع این مناظرات است. اگر مناظرات فرضی هم باشد چیزی از قدر و قیمت این کتابها نمی کاهد. المراجعات سید شرف الدین و در درجه بعد شبهای پیشاور سلطان الواعظین کتب مفیدی هستند و اگر کسی با اینگونه کتابها قانع می شود و راه می یابد خوب است از آنها استفاده شود. البته منظورم تایید کلمه به کلمه آنها نیست.

۲۰ مهر ۱۳۹۲