طلاق، عده و مراودات زن دور از شوهر

من زنی هستم که مدت چند ماه است تنهایی به کشوری پناهنده شده ام و امکان دیدن همسرم را تا مدت نا معلومی ندارم. از نظر مسائل جنسی به شدت در فشار هستم .

پرسش ۱. شنیده ام پس از ۹۰ روز دوری ، زن و شوهر نامحرم می شوند. ایا این صحیح است؟

پاسخ: مطلقا صحت ندارد.

پرسش ۲. آیا می توانیم خودمان از طریق تلفن خطبه‌ی طلاق بخوانیم، اما قانونا زن و شوهر باشیم؟

پاسخ: در صورتی که زن و شوهر هر دو واقعا طالب طلاق باشند مرد می تواند در حضور دو شاهد عادل زمانی که زن عادت نباشد وی را طلاق دهد. قانونا هم طلاق در قباله و شناسنامه طرفین درج می شود. پس از اجرای طلاق زن سه ماه عده نگاه می دارد و سپس مجاز به ازدواج با مرد دیگر است. به هر حال اجرای شرعی طلاق در نظر فقها نیازی به  حضور زن ندارد. مسئله‌ی قانونی آن امر دیگری است.

پرسش ۳. در صورت امکان طلاق قانونی آیا عده دارم؟

پاسخ: بعد از طلاق شرعی نگاه داشتن عده لازم است. اگر طلاق قانونی و شرعی هم همزمان صورت بگیرد باز عده لازم است. بدون نگاه داشتن عده ازدواج بعدی مشروع نیست.

پرسش ۴. آیا اگر همسرم اجازه داد امکان مراوده با مردی را دارم؟

پاسخ: اجازه‌ی آن دست همسر نیست. خدا اجازه نداده است. ارتباط جنسی زن متاهل با مرد دیگر حرام و زنا است.

۲۸ مهر ۱۳۹۲