درباره‌ی آئین بهائیت

پرسش: به نظر شما آیا بهائیت ویژگی های یک دین را دارد؟ آیا اساسا ظهور دین در عصر جدید را می توان پذیرفت؟ در مورد پیامبر این آیین چه نظری دارید؟
پاسخ:
الف. به لحاظ واقعیت خارجی بابیت و بهائیت در میان مجموعه‌ی ادیان عالم قرار می گیرند. عنوان دین اعم از الهی و بشری و حق و باطل است.
ب. در عصر جدید ادیان جدید و فرق تازه ای ظهور کرده اند. این امر قابل انکار نیست. اگر چه پیامبران این آئینها ادعای الهی بودن دارند اما از منظر یک مسلمان ادله‌ی آنها تمام نیست و مدعایشان اثبات نمی شود.
ج. وی متنبّی (یعنی مدعی نبوت) است.

 

۵ آبان ۱۳۹۲