فوائد قرآن برای انسان معاصر بجای اعجاز قرآن

پرسش: آیا قران باید معجزه بودن خود را اثبات کند؟
پاسخ:
الف. مخاطبان عصر نزول به اعجاز نیاز داشتند و معجزه بودن قرآن نیز برای آنها اثبات شد.
ب. اما آیا مسلمانان دیگر اعصار به اعجاز نیاز دارند و قرآن همچنان باید معجزه باشد؟
ج. این گزاره که «اسلام همواره به اعجاز احتیاج دارد و قرآن قرار است الی الابد معجزه بماند» بدیهی نیست و هیچ تلازمی هم با گزاره الف ندارد. بنابراین پرسش ب پرسش موجهی است.
د. اگر در زمان ما (و هر زمان پس از رحلت پیامبر) کسی نبوت محمد بن عبدالله (ص) را به هر طریقی پذیرفته باشد و قرآن را کلام الهی بداند نیازی به اثبات اعجاز ندارد، بلکه اصولا دیگر اعجاز مسئله‌ی او نیست. برای چنین شخصی اعجاز قرآن یا تحدی آن مسئله ای تاریخی است.
ه. مسئله‌ی مسلمان معاصر یا حداقل من اعجاز قرآن نیست، «فوائد قرآن» است. از قرآن چه می توان آموخت؟ قرآن به ما چه می دهد؟ که دیگر کتب نمی دهند.
نتیجه: من موافق نیستم که قرآن باید معجزه بودن خود را اثبات کند. بلکه این ما هستیم که می باید «فوائد قران برای انسان معاصر» را استخراج یا کشف کنیم.

۱۶ آبان ۱۳۹۲