سهم الارث بیشتر از ماترک میت

پرسش: فرض اینکه شخصی ۳ دختر داشته باشد و همسر و والدینش هم در قید حیات باشند، اگر ایشان فوت کند طبق آیات۱۱ و ۱۲ سوره نسا به سه دختر دو سوم ، به والدین هرکدوام یک ششم و به همسرش یک هشتم به ارث میرسد . جمع این مقادیر از ۱ بیشتر می شود: (۲/۳ + ۱/۶ +۱/۶ = ۱) و یک ۱/۸ باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

 
پاسخ:

چندی پیش به پرسش مشابهی پاسخ داده ام: سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت
مازاد ماترک از ارث دختران به تساوی کم می شود.

 

۷ آذر ۱۳۹۲