قرآن، مصحف و کلام الله

پاسخ شما به شبهات زیر چیست؟
۱. قرآن دغدغه شیعه نیست و شیعه وارد مباحث امامت می شود.
پاسخ:

قرآن دغدغه‌ی شیعیان غالی نبوده است. شیعیان سنتی به قرآن کم و بیش عنایت داشته و دارند. شیعیان پیرو علمای ابرار دغدغه‌ی اولشان قرآن است.
۲.قرآن به عنوان کلام الهی که بر پیامبر نازل میشود برای همیشه از بین رفته چون پیامبر فوت کرده، ما دسترسی به کلام الهی نداریم. و این کتاب مکتوب تنها ذره ای است در برابر اصل کلام الهی. بین قرآن و مصحف آن تفاوت است، نسخه ای که در دست ماست تحریف شده وهمان  نسخه ای است که زمان عثمان تهیه شده.
پاسخ:

قرآن کلام الله مجید است. بین قرآن و مصحف هیچ تفاوتی نیست. نسخه‌ی موجود قرآن به اجماع مسلمین همان قرآنی است که جبرئیل بر محمد بن عبدالله (ص) نازل کرده است. البته حدود ۱۵۰ سال است مستشرقین دارند روی این فرضیه مورد سوال کار می کنند. اگر مصحف عثمانی با قرآن اصلی تفاوت داشت امام علی (ع) در زمان خلافت خود نباید نسخه‌ی اصلی و غیرمحرف قران را ارائه می کرد!؟

۱۳ آذر ۱۳۹۲