جوانگرائی در مدیریت پیامبر

پرسش: در بحث تفویض مسئولیت در حوزه مدیریت و اراده حکومت ، یکی از موارد قابل تامل و تفحص در دوره زمامداری حضرت رسول ص این نکته است که ایشان در مواردی به جوانان صدارت اعطا نموده اند . بعضی این رویکرد را نشانه نوجویی و جوان باوری و شیوه مدیریتی آن حضرت می دانند ؛ و معتقدند در این روزگار هم بایسته آن است که از نسل نو به وفور در مسئولیتها بهره ستانده شود .
اما برخی در مقابل معتقدند که این روشی بسیار پرهزینه و پرمخاطره است .
مستدعی ست که اگر موجودیت دارند ، مستند روشن فرمایید و چنانچه ناموجودند ، با ارائه استناد ، مدعیات کذب را بر آفتاب افکنید.

 
پاسخ:
در اموری که نیاز به تجربه دارد از قبیل قضاوت جوانگرایی صحیح نیست، پیامبر نیز چنین نکرده اند. در جایی که تهور و شجاعت لازم است سپردن کار به جوانان مشکلی ندارد. فعل پیامبر تعبدی نیست. کلا اینگونه موارد امور شرعی و دینی نیست تا تاسی به پیامبر الزام شرعی داشته باشد. امور سیاسی و اجتماعی کاملا به زمان و مکان و شرائط تنیده شده اند و افعال پیامبر را در چنین حوزه هایی که نهایتا بیش از جواز از آن نمی توان استفاده کرد باید در زمینه آن خواند و از تعمیمهای انتزاعی پرهیز کرد. امور اجتماعی و سیاسی در درجه نخست عقلایی هستند نه دینی و ورود پیامبر به این حوزه ها متناسب با شرائط زمانی مکانی بوده ونه امری مطلق و کلی و جاودانی.

موفق باشید.

۲۱ دی ۱۳۹۲