بی خبری پیامبران از امتشان پس از مرگ؟

پرسش: «نقل آشکار قرآن در آیات ۱۱۶ و ۱۱۷ سوره مائده ازاعتراف حضرت مسيح در روز قيامت ، آن حضرت کوچک ترين اطلاعي از عملکرد امت خويش پس از رحلتش نداشته و بي خبر از دردها و دعاهاي آنها بوده است.» نظر شما در این باره چیست؟ آیا پیامبران و امامان پس از مرگ از آنچه امتشان انجام می دهند بی خبرند؟

 
پاسخ:
روح آدمی پس از مرگ از بدن مفارقت می کند و به میزان سعه‌ی وجودیش علم دارد.
ارواح پاکان از جمله انبیاء حجابی برای علمشان نیست در حد مرتبه وجودیشان.
شفاعت پیامبر اسلام برای امت خود از مسلمات اسلامی، قرآنی و روایی است و به استثنای وهابی ها مخالفی در جهان اسلام ندارد. لازمه‌ی شفاعت علم است.
مفاد آیات ۱۱۶ و ۱۱۷ سوره مائده نفی علم عیسی نیست. حضرت عیسی می گوید تا در میانشان بودم مراقب امتم بودم تا از مسیر توحید خارج نشوند، وقتی هم که مرا از دنیا برگرفتی که تو مراقب ایشان بودی، پس من در امر تثلیث بی تقصیرم. کدام عبارت آیه نفی علم عیسی مسیح است!؟
آیه ۱۰۹ سوره مائده نفی علم کامل است نه نفی مطلق علم، به علاوه این آیه چه ربطی به علم بعد از مرگ پیامبران دارد؟ خدا از رسولانش می پرسد چگونه پاسخ داده شدید؟ رسولان می گویند: ما نمی دانیم. توخود به همه نهانها آگاهی. معنای تحت الفظی آیه بی اطلاعی پیامبران از امتشان حتی در زمان حیاتشان است!
در نتیجه نه آیات سه گانه سوره مائده چنین دلالتی دارد، نه هیچ آیه دیگر قرآن. اصل عقلی فوق بدون معارض نقلی است.

موفق باشید

۲۶ دی ۱۳۹۲