تفاوت ازدواج عرفی غیرشرعی با زنا

پرسش: مرد مسلمانی با خانمی بودایی ازدواج کرده، با توجه به فقدان شرائط شرعی در این ازدواج آیا آمیزش وی زنا بوده است؟

 

پاسخ:

ازدواج شرعی باطل با زنا تفاوت دارد. نکاح باطل شرعا منجر به ارث و امثالهم نمی شود، اما همین نکاح قانونی غیرشرعی باعث می شود مشمول حد زنا هم نباشد. این نکاح عرفا و قانونا اثر دارد اگرچه شرعا باطل باشد. نهایتا این ازدواج قانونی و عرفی تا زمانی که زن مسلمان یا موحد نشده مشروع نیست.

به عبارت دیگر رابطه‌ی جنسی زن و مرد سه حالت دارد: ۱) شرعی، ۲) غیرشرعی اما قانونی و عرفی، ۳) زنا. زنا در فقدان مطلق ازدواج اعم از شرعی و عرفی محقق می شود. ازدواج حتی غیرشرعی نافی زناست.