جراحی زیبائی

پرسش: حکم جراحی زیبایی از لحاظ شرعی چیست؟ آیا اگر کسی بدون داشتن مشکلی و صرفا جهت زیبایی دست به عمل جراحی بزند از لحاظ شرعی مرتکب گناه شده یا نه؟

 

 

پاسخ:

جراحی زیبائی به هر دلیلی اگر برای بدن ضرر نداشته باشد و به لحاظ پزشکی مجاز باشد و موازین دینی در زمان جراحی رعایت شود، به خودی خود منع شرعی ندارد.