شب اول قبر، نکیر و منکر

پرسشها:
– شب اول قبر كدام شب است: همان شبي كه شخص را دفن مي كند؟ يا شبي أولي كه شخص فوت مي كند؟ چون ممكن است از تاريخ فوت تا دفن مدتها گذشته باشد؟

 

پاسخ:

عالم قبر همان عالم برزخ است و با مرگ آغاز می شود. از آنجا که غالبا شب اول مرگ با شب اول قبر یکی است به آن شب اول قبر اطلاق شده اما شامل کسی که فرضا در دریا هم از دنیا رفته و طعمه کوسه ها شده یا سوزانیده شده یا طعمه درندگان شده هم می شود.

 

 

– مواردي چون فشار قبر و… ناظر به روح حي و حاضر ميت است يا كالبد بي جان وي؟

 

 

پاسخ:

رزق و عذاب یقینا متوجه روح میت است. اگر بدن برزخی قابل اثبات باشد رزق و عذاب متوجه آن هم خواهد بود.

 

 

– موضوعاتي چون سوال منكر و نكير و…؟

 

 

پاسخ:

اصل سوال توسط دو ملک (نکیر و منکر) در ابتدای برزخ در روایات فراوانی وارد شده است. اما جزئیات آن سوالات اتفاقی نیست و جای بحث دارد. به عنوان یک قاعده:  بسیاری از نکات عالم برزخ به زبان نمادین است و متناسب با عقلانیت مخاطبان اولیه تشریح شده است.