لوازم عدم بخشش همه گناهان مگر شرک

سوال من اين است كه آموزه هاي تربيتي و معنوي اسلام چه هستند؟ هدف اصلي اسلام چيست؟ طبيعتاً پاسخ اين است كه هدف اسلام تاييد يگانگي خداوند و اينكه او هيچ شريكي ندارد و اينكه محمد پيامبر او است مي‌باشد. اين اصلي ترين پيام اسلام است، چرا بايد مفاهيم و آموزه هاي تربيتي و اخلاقي در درجه دوم مطرح گيرند. براي مثال همه گناهان ميتوانند بخشيده شوند. دزدي، قتل، كشتار و ربا و زنا و… بخشيده ميشوند اما شريك قرار دادن براي خدا بخشيده نمي‌شود. سوره نساء آيه ۴۸: هر آينه خدا گناه كساني را كه به او شرك آورند نمي آمرزد، و گناهان ديگر را براي هركه بخواهد مي آمرزد. و هركه به خدا شرك آورد، دروغي ساخته و گناهي بزرگ مرتكب شده است. به عبارت ديگر، صدام حسين، ريگي، بن لادن بخاطر اينكه مسلمان هستند و شرك نورزيده اند علي رغم جناياتشان بخشيده خواهند شد، اما گاندي به دليل اينكه هندو بود و هندو ها به چند خدايي اعتقاد دارند، تا ابد در جهنم خواهد سوخت. این باعث نمي‌شود فكر كنيم پروردگار به بت ها حسادت مي‌كند؟

 

پاسخ:
هدف اصلی اسلام ساخته شدن جان آدمی از طریق وحدت با جانان است. این جمله کوتاه عصاره کتب عرفای بزرگ اسلام است. ایمان به خدا منحصر به شهادتین زبانی نیست، اثری در عمل و اثری در قلب دارد. این آثار به تربیت و اخلاق آدمی منجر می شود.
بخشش خداوند تنها مشمول حق الله است. اما حق الناس تا زمانی که صاحبان آن متجاوز به حقشان را نبخشند مشمول بخشش خداوند نمی شوند. این اصل از مسلمات تعالیم نبوی است.
دزدی، قتل، کشتار، ربا و زنا که شما به آنها اشاره کرده اید بدون استثنا تجاوز به حقوق مردم بُعد اصلی آن است. این گناهان بدون رضایت صاحب حق که مردم باشند نوبت به بُعد دیگرش که حق الله باشد نمی رسد.
تقدم حق الناس بر حق الله که از مسلمات تعالیم اسلامی است معنایش تقدم اخلاق و حقوق آدمی بر حقوق الهی از قبیل عبادات است.
مسلمانانی که کشتار کرده اند و به حقوق مردم تجاوز کرده اند و توسط صاحبان حق بخشیده نشده اند قابل مقایسه با غیرمسلمانان با اخلاقی که دستشان به خون کسی آلوده شده نیستند.
شما پنداشته اید ایمان به لقلقه زبان است و با برچسب مسلمانی فرد بهشتی می شود. چنین نیست، نجات اخروی در گرو ایمان قلبی به خداوند و آخرت و عمل صالح است. اگر نامسلمانی در دل به امر متعالی باور دارد و در عمل هم جز خیر نکرده است دلیلی نداریم جهنمی باشد. مسلمانی که در دل معلوم نیست ایمانش چگونه است و عملش نیز مجموعه رذایل است دلیلی بر بهشتی بودنش نداریم. قران در آیات ۶۲ و ۱۱۱-۱۱۳ سوره بقره به این حقیقت اشاره کرده است.
توحید بسیار عمیق تر از آن است که پنداشته اید. شرک نیز مخفی تر از حرکت مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ سیاه است.
نه هر نامسلمانی مشرک است نه هر مسلمانی موحد مؤمن.
بت چیزی ندارد که کسی حتی آدمی به او حسادت کند. شما خدا را با صفات انسانهای محدود سنجیده اید.

موفق باشید.