قتل فارس بن حاتم به دستور امام هادی

پرسش: آیا آنچه در مورد دستور قتل فارس بن حاتم توسط امام هادی (ع) گفته می شود صحت دارد؟

 

پاسخ:
فارس بن حاتم از غلات مشهور قرن سوم بوده است. کشی قتل او به دستور امام هادی را روایت کرده است اما این روایت به واسطه‌ی الحسين بن الحسن بن بندار القمي که مجهول است ضعیف و غیرقابل اعتماد می باشد.