هشتمین نوروز در غربت غربیه

هفت‌سین ۱۳۹۵

هشتمین نوروز در غربت غربیه

در پنجره، افق روشن است.

۱ فروردین ۱۳۹۵