سالهای ۹۵-۱۳۸۷

سالهای ۹۵-۱۳۸۷

عکس‌های مهر ۱۳۹۴

دانشگاه ای اند ام، کالج استیشن تگزاس، ۳۰ مهر ۱۳۹۴   Texas A&M University, College Station, Texas, October 23, 2015