بازخوانی یک جنایت از پیش تعیین شده

برنامه افق نو، صدای آمریکا، ۲۱مرداد ۱۳۹۵

مصاحبه مسعود سفیری با شیرین عبادی، احمد منتظری و محسن کدیور

بازخوانی یک جنایت از پیش تعیین شده
اعدام هزاران زندانی تابستان ۱۳۶۷