ابتکارات هستی شناختی حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی ( مطالعه موردی مسئله اصالت وجود)