عید سعید فطر مبارک باد

الوداع ای زمان طاعت و خیر
مجلس ذکر و محفل قرآن

مهر فرمان ایزدی بر لب
نفس در بند و دیو در زندان (سعدی)

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (حافظ)

جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸، اول شوال ۱۴۳۹

عید سعید فطر بر همه مومنان مبارک باد

عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک باد
عید آمد به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد (مولوی)