حدیث "ولدنی ابوبکر مرتین"

< ![CDATA[پرسش: آیا حدیث "ولدنی ابوبکر مرتین" منقول از امام صادق از نظر سند صحیح است؟     پاسخ: نخستین کتاب شیعی که این حدیث را نقل کرده است كشف الغمه  تالیف ابو الفتح علی بن عیسی اربلي (م ۶۹۳) است. وی این روایت را از عبد العزيز بن اخضر جنابذي (م ۶۱۱) سني حنفي نقل کرده است. جنابذی سند خود را تا امام صادق (م۱۴۸) ذکر نکرده است. پس روایت مرسله است و معتبر محسوب نمی شود. دیگر روایات با این مضمون در کتب اهل سنت مطابق موازین ایشان صحیح محسوب نمی شود.]]>