پنجاهمین سالگرد نهضت آزادی ایران

پنجاهمین سالگرد نهضت آزادی ایران

میزگردی به اتفاق عبدالعلی بازرگان

تلویزیون رسا

اول خرداد ۱۳۹۰

یوتیوبِ میزگرد

چهارمين كنگره نهضت آزادی ايران، آبان ۱۳۶۰