خدا و شرّ -۵

خدا و شرّ – جلسه پنجم

دروس عمومی خدا و شرّ تا کنون نشان داده است که اولا ناسازگاری منطقی و دلیل فلسفی بر نفی وجود خداوند یا انکار اطلاق صفات او تمام نیست، و ثانیا از منظری خداباورانه ادله موجهی برای وجود شرور در عالم اقامه شده است.

در جلسه چهارم دانستیم که:

اول. فصل مشترک طیف متنوع رویکردهای وجودی، عاطفی و هیجانی به مسئله شرّ بی اعتمادی به راه حلهای منطقی و فلسفی از یک سو، و انتزاعی و غیرتاریخی و ناظرمحور دانستن این راه حلها از سوی دیگر است. در غالب این رویکردها لمس وجودی رنج فرد انسانی ( و نه نوع انسان) جای برخورد عقلانی (منطقی فلسفی) را گرفته است.

دوم. «الهیات خدای گشوده» مبتنی بر تنزل دادن خدا از ساحت ربوبی و متعال و مشخصا دست برداشتن از علم مطلق و قدرت مطلق برای رفع مسئولیت شرّ از خداوند است. هزینه ای که این رویکرد برای این نیت خیر می پردازد بسیار گزاف تر از نتیجه آن است. خدای الهیات گشوده خدایی منفعل، زمان‌مند، نادان و ناتوان است.

سوم. یکی از رویکردهای هیجانی و عاطفی به مسئله شرّ «الهیات اعتراض» است: خدا می تواند تاریخ را تغییر دهد، اما به دلایلی نامعلوم از قدرت خود استفاده نمی کند: قادری که خیرخواه نیست. باید به او اعتراض کرد تا روشش را عوض کند و عدالت و اخلاق الهی به عدالت و اخلاق بشری نزدیک شود!

چهارم. یکی دیگر از رویکردهای هیجانی و عاطفی به مسئله شرّ «الهیات ضعف خدا» در مسیحیت است: اگرچه به خدای جلاد، شکنجه گر و غیرمنطقی (خدای پدر) اعتراض دارد، اما ایمانش به خدای ضعیف بی قدرت (خدای پسر) را از دست نداده است.

پرسشهای اصلی این جلسه:

یک. «الهیات مرگ خدا» چگونه مسئله شرّ را حل کرده و از چه اعتبار فلسفی برخوردار است؟

دو. جورج ماوْردوْس متآله معاصر چگونه مسئله شرّ را حل کرده است؟ آیا می توان راه حل او را در زمره رویکرد الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده طبقه بندی کرد؟

 سه. «الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده» چه می گوید و مسئله شرّ را چگونه حل کرده است؟

چهار. وجه امتیاز «الهیات شکاکانه» و «الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده» از دیگر رویکردهای مدرن به مسئله شرّ چیست؟ و چرا تقسیم دوگانه مسئله شرّ به الهیات سنتی و الهیات مدرن جامع و مانع نیست؟

برای پاسخ به پرسشهایی از این دست سخنرانی زنده ای با مشخصات ذیل برگزار می شود:

زمان: یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲ آگوست ۲۰۲۰

ساعت: ۲۱ به وقت ایران، ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۲:۳۰ به وقت شرق آمریکا

زمان جلسه دو ساعت: یک ساعت طرح بحث و یک ساعت پرسش و پاسخ.

این جلسه در نرم افزار Gotomeeting به‌ صورت مجازی برگزار و به طور همزمان از کانال اینستاگرامی Mohsen.kadivar.official  به صورت زنده Live Instagram  پخش خواهد شد.

با این لینک مستقیما می توانید در این جلسه شرکت کنید.

در صورت تمایل می توانید پرسشهای خود را قبل یا همزمان با برگزاری جلسه از طریق ایمیل زیر یا از طریق اینستاگرام مطرح کرده در جلسه پاسخ بگیرید:

[email protected]

پرسشهایی که فرصت طرح در جلسه نداشته باشند بعدا یک‌جا پاسخ داده می شوند. اگر برای نصب نرم افزار دچار مشکل هستید با ایمیل فوق تماس بگیرید.