نقش دین در دنیای معاصر

نقش دین در دنیای معاصر

مهمترین ویژگی ادیان باور به امر متعالی – غالبا خداوند –، انجام مناسکی مرتبط با امر متعالی، و پشتیبانی از موازین اخلاقی است. ادیان در دوران پیشامدرن چه نقشی و چه عوارض منفی و مثبتی برای جوامع انسانی داشته اند؟ ادیان در دنیای امروز چه نقشی دارند یا باید داشته باشند؟ نقش ادیان در جنگ، صلح، خشونت و همزیستی جوامع چگونه بوده است؟ دینداری و خداباوری در زندگی اخلاقی اکثر مردم چه نقشی دارد؟ در دوران مدرن از دین (خصوصا اسلام) چه انتظاراتی باید داشته باشیم و چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟ آیا عالم یا عوالمی هست که عقل انسانی علیرغم اعتراف به وجود آن/آنها عاجز از دسترسی به جزئیاتش باشد؟ آیا انسان به اتکای عقل خود توان حل همه مسائل و مشکلاتش را دارد؟ دین (مشخصا اسلام) با عقل مدرن چه نسبتی دارد؟

دبیر نشست: دکتر مجید ناجی

زمان: یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹، ۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۷ تا ۱۹ به وقت اتاوا و شرق آمریکا  

گفتگوی اندیشمندانه اوتاوا، کانادا

از طریق پیوند زیر در برنامه زوم  می توانید به جلسه وارد شوید:

Join Zoom Meeting

https://ryerson.zoom.us/j/94508268309

Meeting ID: 945 0826 8309

One tap mobile

 ۹۴۵۰۸۲۶۸۳۰۹# ,Canada, 16473744685

:For other Zoom International Dial-in Numbers

https://zoom.us/zoomconference?u=lEYb6X4z94hk2SRXk15T2hAj7EdULCaE1FZzkTXpeHg&_x_zm_rtaid=vsBa1-7DRim8pX2inOKCqw.1612773817195.d4ad1b704fbcc5692bfc0ac21223aaae&_x_zm_rhtaid=469

Ottawaintellectualdialogue@