مصاحبه با ستاد خبری هشتمین نمایشگاه سراسری مطبوعات ایران