مصاحبه با ستاد خبری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران