علم النفس واسطه بین طبیعیات و مابعدالطبیعه

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-15.mp3[/podcast]

بخش سوم تحلیل کتاب ”تحصیل السعادة” فارابی

• علوم طبیعی

• اقسام موجودات طبیعت

• نسبت مبادی تعلیم و مبادی وجود در علوم طبیعی

• “علم النفس” واسطه بین علوم طبیعی و مابعدالطبیعه

• عدم کفایت مبادی طبیعی در کمال انسان

• نیاز به مبادی عقلیه

• مدنی الطبع بودن انسان

• مابعدالطبیعه

• مبدء المبادی و مبادی الهیه

• لوازم نظر الهی در هستی

 

 

• علوم طبیعی

• اقسام موجودات طبیعت

• نسبت مبادی تعلیم و مبادی وجود در علوم طبیعی

• “علم النفس” واسطه بین علوم طبیعی و مابعدالطبیعه

• عدم کفایت مبادی طبیعی در کمال انسان

• نیاز به مبادی عقلیه

• مدنی الطبع بودن انسان

• مابعدالطبیعه

• مبدء المبادی و مبادی الهیه

• لوازم نظر الهی در هستی