لوازم انطباق مبادی تعلیم ومبادی وجود

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-14.mp3[/podcast]

بخش دوم تحلیل کتاب ”تحصیل السعادة” فارابی

• مبادی تعلیم

• مبادی وجود

• براهین لمّی و انّی

• اقسام مبادی وجود

• ترتیب علم به مبادی

• لوازم انطباق و عدم انطباق مبادی تعلیم و مبادی وجود

• علوم ریاضی و اقسام آن

• نسبت مبادی تعلیم و مبادی وجود در علوم ریاضی