تحلیل کتاب ”تحصیل السعادة” فارابی

 

دریافت فایل صوتی 

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-13.mp3[/podcast]

تحلیل کتاب ”تحصیل السعادة” فارابی (بخش اول)

• فضایل چهارگانه لازم برای دستیابی به سعادت واقعی

• فضایل نظری

• علوم اولی و علوم استنباطی

• درجات و مناهج علوم استنباطی

• نیاز به علوم اولی