در فضیلت منطق

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-12.mp3[/podcast]

• صناعت منطق

• غایات منطق

• عقل و نطق

• مقایسه منطق و نحو

• اوایل متعارفه

• امکان عدم آگاهی از علوم غریزی

• تفاوت مبحث الفاظ منطق با علم نحو

• تقدم منطق