اقسام معارف و صنایع و فلسفه ها

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-11.mp3[/podcast]

• در تحقیق رکن دوم فضیلت: قوت ذهن

• اقسام معرف بشری

• اقسام سه گانه صنایع انسانی

• اقسام سه گانه مقاصد انسانی: لذیذ، نافع و جمیل

• تقسیم صنایع انسانی از حیث مقصود

• فلسفه و صنایع جمیل

• اقسام فلسفه

• اقسام سه کانه فلسفه نظریه

• اقسام دوگانه فلسفه مدنیه