از لذات زود گذر تا لذات پایدار

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-10.mp3[/podcast]

• کیفیت وصول به به فضائل واسط اخلاقی

• مقایسه طب و اخلاق

• تحذیر از اشباه فضائل واسط

• اقسام لذت (محسوس و مفهوم)

• اقسام لذت (عاجله و عاقبه)

• اصناف چهارگانه مردم از حیث توان فکری و قوت اراده

• آثار لذات بر اصناف چهارگانۀ مردم