شرح کتاب التنبیه علی سبیل السعادة فارابی

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-8.mp3[/podcast]

• فارابی و فلسفه اخلاق

• شناخت سعادت، کمال و خیر

• احوال سه گانه انسان از حیث تعقل مدح و ذم (افعال بدنی، عوارض نفسانی، تمیز ذهنی)

• دوگانه های ارزیابی: جمیل و قبیح، شایست و ناشایست، درست و نادرست

• شرایط سه گانه سعادت و شقاوت در حالات سه گانه انسان

• توانایی انسان در اختیار جمیل، شایست و درست

• دو رکن فضیلت انسانی: خلق جمیل و قوت ذهن