جایگاه تعقل ، فلسفه و وحی در اداره مدینه

 

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-7.mp3[/podcast]

• آسیب شناسی مدینه فاضله

• میزان نیاز رئیس اول و رؤسای سنت به فلسفه نظری، علم مدنی و تعقل

• “تعقل” مهمترین شرط هر ریاستی

• مقایسه مراتب افراد در مدینه

• مقایسه رئیس اول و خداوند

• روح الامین مدبر رئیس اول مدینه فاضله

• تدبیر مدینه از سوی رئیس اول با اتکا به وحی الهی

• نقش رئیس اول در حفظ فضائل مدیده فاضله