سیاست فاضله و سیاست جاهله

 دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-6.mp3[/podcast]

• علم مدنی در جستجوی سعادت حقیقی

• اخلاق در مدرنیته

• ویژگی افعل و اخلاق فاضله

• شناخت سیاست جاهله

• جزء غریب مدینه

• ریاست سنت (ریاست تابع اولی)

• “تعقل” مهم ترین ویژگی ریاست فاضله