جایگاه علم فقه در فقدان ائمه ابرار

 دریافت فایل صوتی

 [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-5.mp3[/podcast]

• رئیس اول و وضع احکام

• عوامل عدم وضع بسیاری از احکام اول در وضع و تغییر احکام

• جایگاه علم فقه در فقدان ائمه ابرار

• شرایط فقیه در آراء و اعمال

• تأخر علم فقه از فلسفه نظری و علم مدنی