شرح کتاب الملة فارابی

 

دریافت فایل صوتی

 [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-4.mp3[/podcast]

• ملت (دین) از دیدگاه فارابی

• نسبت دین و رئیس اول

• نسبت بخش نظری دین و رئیس اول

• نسبت بخش شرایع دین با حکمت عملی

• مقایسه روش دین (جدل و خطابه) با روش فلسفه (برهان)