اصناف پنجگانه متکلمان از نگاه فارابی

 

دریافت فایل صوتی

 [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-3.mp3[/podcast]

• تحلیل انتقادی علم کلام در فصل پنجم احصاء العلوم فارابی

• علم کلام علم دفاعی نه اجتهادی

• اصناف پنجگانه متکلمان

• دین امر فراعقلی؟

• در تعارض عقل و وحی چه باید کرد؟

• دفاع از دین به هر قیمت؟