فارابی مؤسس علم مدنی

دریافت فایل صوتی 

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-2.mp3[/podcast]

• فصل پنجم احصاء العلوم و نگاه عمیق فارابی به علم مدنی، فقه و کلام

• فلسفه اخلاق جزء اول علم مدنی

• فلسفه سیاسی جزء دوم علم مدنی

• اجتهاد در حوزه اعتقادات جزء اول علم فقه

• اجتهاد در احکام عملی جزء دوم علم فقه

• فارابی علم فقه را منحصر در فروع شرعی نمی داند