فلسفه فارابی (مقدمه)

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2007/12/Farabi-1-1.mp3[/podcast]

• اهمیت فارابی در تکوین فلسفه در دوران اسلامی

• طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی در کتاب احصاء العلوم

• علوم ادبی، منطق، علوم ریاضی، علوم طبیعی و الهی

• بازگشت به فارابی راه احیای دوباره فلسفه در جهان اسلام