ارزیابی کوتاه نشریه اینترنتی

کارنامه روز را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

مي توان كارنامه روز آنلاين را در مقايسه با ساير روزنامه و ها و نشريات اينترنتي مثبت ارزيابي كرد. روز خوب و موفق عمل كرد.

چه نقدي را بر روز وارد مي دانيد؟

آماري كه مي توان از خوانندگان و بازديد كنندگان روز آنلاين داد چندان دلگرم كننده نيست. به نظرم اين سايت اينترنتي بايد بسيار بيشتر از تيراژ نشريات بخش خصوصي در داخل كشور بيننده داشته باشد.

اما نقد مهم من به اين سايت، كه البته نقد به نشريات كاغذي خصوصي هم است، اين است كه گويي هنوز مساله مردم به مساله اساسي روزنامه نگاران ما مبدل نشده است. در روزنامه ها و همچنين در روز آنلاين برخي از تيتر ها از مسايل حاد مردمي نيست و در واقع نشريات ما چه كاغذي و چه اينترنتي در حد وسيعي نخبه گرا هستند. به نظر من نشريات بايد به جذب مردم عادي بروند.

روزآنلاين تيم خوبي دارد و نسبتا منظم هم هست، اما اين سئوال پيش مي آيد که چرا دو روز در هفته و آن هم جمعه و شنبه تعطيل است. به نظرم خوب است همه روز منتشر شود. همچنين به نظر من مسوولين اين سايت بايد روي اطمينان خبري اهتمام بيشتري داشته باشند.