چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

 

دکتر کاظم سامی – نخستین وزیر بهداری جمهوری اسلامی – ۴ آذر ۱۳۶۷ به قتل رسید. محمود جلیلیان – فردی که قاتل وی معرفی شد – روز بعد به قتل رسید. سرهنگ هوشنگ دلشاد تهرانی – افسر مسئول پرونده دکتر سامی – ۱۲ روز بعد در دفترش به قتل رسید. مسببین و آمرین ترور سامی چه نسبتی با حاکمیت داشته اند؟ آنها به چه دلیل و مقصودی اقدام به حذف فیزیکی دگراندیشان کردند؟ چرا دکتر سامی برای این منظور انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی با منتقدان شاخص خود چه کرده است؟

قسمت اول. چرا دکتر سامی را ترور کردند؟

قسمت دوم. داستان ‌سرایی ناشیانه خودکشی قاتل دکتر سامی

قسمت سوم. احمد خمینی و ترور دکتر سامی

قسمت چهارم. ممنوعیت مراسم منتقدی که ترور شد

ادامه دارد