چه سیاستی علوی نیست

“محسن کديور” معتقد است در جامعه اي که آزادي مطبوعات نباشد و نشريات مخالف بسته شوند حکومت علوي مستقر نيست.

استاد دانشگاه تربيت مدرس که عصر سه شنبه در خصوص ابعاد شخصيت اميرالمومنين علي (ع) و در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي سخن مي گفت تصريح کرد : نبود آزادي بيان در هر جامعه اي نشان دهنده دوري از جامعه علوي است.

وي افزود : لازمه حکومت علوي آزادي سياسي و آزادي مخالف است و امروز که يکي از معيارهاي اساسي سنجش آزادي بيان مطبوعات است، اگر در جامعه اي مخالفين قادر به اظهار نظر نباشند ضوابط حکومت علوي در آن ساري نيست.

کديور ادامه داد : حاکمانی که قدرت را به زور در دست گيرند و به رضايت و رأی مردم توجه نداشته باشند حکومتشان علوی نيست، حتی اگر هر روز را به نام امام علی نامگذاری کنند. ” همچنين حاکميتی که برای گرفتن بيعت و موافقت مردم با شخص حاکم، مردم را تحت فشار قرار دهد از حکومت علوی فاصله گرفته است.”

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ايرنا، استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت : حکومتی که خود را تقديس می کند و از همگان ميخواهد که تملق او را بگويند، حکومت علوی نيست.

وی افزود سرنوشت محتوم اين حکومتها سقوط است. آنها که ميخواهند حکومتشان دوام بياورد صدای مخالفين را می شنوند و به اصلاح خود می پردازند.

کديور عدالت را از ديگر ويژگيهای حکومت علوی ذکر کرد و گفت : حکومتی که ظلم به شهروندان را روا ميدارد شيوه حکومت علوی را الگوی خود قرار نداده است. عدالت را حکومت تعريف نمی کند بلکه افکار عمومی است که در اين خصوص نظر می دهد، اگر می خواهيد بدانيد که حکومت عادل است يا ظالم به افکار عمومی مراجعه کنيد.

کديور اضافه کرد همچنين اگر اقليتی که به قدرت نزديک است با برخورداری از رانتها قسمت اعظم ثروت جامعه را به خود اختصاص داد، در اين صورت نميتوان ادعا کرد که حکومت علوی حاکم است.

وی افزود اگر حاکميت با مردم صادقانه برخورد نکند اين سياست علوی نيست و افکار عمومی در اين زمينه داور خوبی است.

استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح کرد : آنان که دين را نردبان قدرت خود ساخته اند و به آن نگاه ابزاری داشته و از اعتقادات مردم سوء استفاده می کنند يقين بدانند که حکومتشان علوی نيست. حکومتی که افکار عمومی را به هيچ می انگارد نيز سياست علوی را پيشه نکرده است، در حکومت علوی اگر مردم به حاکم اقبال نداشته باشند آن حکومت نميتواند ادامه پيدا کند.

رئيس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به اينکه “اطاعت مطلقه تنها مختص خداست” تأکيد کرد : آنها که از مردم اطاعت کورکورانه می طلبند سياستی غير علوی دارند. اطاعت از غير معصوم شرک است. در جائی که اطاعت مطلقه از زمامداران مطرح است آنجا حکومت علوی نيست.

محسن کديور در پايان سخنانش تصريح کرد جامعه ای که قدرت، ثروت و اطلاعات در آن عادلانه توزيع نشده باشد با حکومت علوی فاصله زيادی دارد.