آذر ۲۰, ۱۳۸۰

چه سیاستی علوی نیست

“محسن کديور” معتقد است در جامعه اي که آزادي مطبوعات نباشد و نشريات مخالف بسته شوند حکومت علوي مستقر نيست. استاد دانشگاه تربيت مدرس که