پاسخ کدیور به سایت جهان نیوز

باسمه تعالي

مسئول محترم سايت جهان نیوز

سلام عليكم. با احترام به استحضار مي رساند خبر ويژه اي با كد ۱۱۴۱۶ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۶ با عنوان «نامه جامعه مدرسين به آيت الله موسوي اردبيلي» در آن سايت محترم منتشر شده است. ضمن تشكر از اين اطلاع رساني، برابر قانون توضيحات ذيل را جهت انتشار در آن سايت محترم معروض مي دارم:

۱. مقاله «بازشناسي حق عقل، شرط لازم سازگاري دين و حقوق بشر» در همايش حقوق بشر دانشگاه قم قرائت نشده است. تنها خلاصه اين مقاله در چكيده مقالات اين همايش منتشر شده است.

۲. بهترين مكان تضارب آراي علمي دانشگاهها و حوزه هاي علميه است و مناسب ترين ظرف بررسي و نقد ديدگاههاي فني، همايشهاي تخصصي است. اظهار تأسف جامعه محترم مدرسين از نشر محدود ديدگاههاي اين فرزند حوزه و دانشگاه در يك دانشگاه علوم انساني در شهر قم از كدام جايگاه دبني و علمي برخوردار است؟ اسلام اصيل، محكمات قرآن كريم، سنت صريح رسوال الله(ص)، سيره شفاف امام علي(ع) و ديگر ائمه اهل بيت (ع) همگي حكايت از دفاع متين از اصل آزادي بيان و عقيده و محكوميت خفقان و سانسور و فشار براي سركوب آرائ متفاوت علمي دارد. اگر به فتواي جامعه مدرسين اينجانب نتوانم در محافل علمي دانشگاهي و به طريق اولي حوزوي آراء علمي و ديني خود را ابراز كنم پس دفاع قانون اساسي از آزادي بيان و محكوميت تفتيش عقايد چه محلي از اعراب دارد؟

۳. اينجانب در مقاله خود كه نسخه اي از آن به پيوست جهت انتشار عمومي تقديم مي شود، در نقد قرائت سنتي و تاريخي از اسلام از زاويه حقوق بشر سخن گفته ام و بازشناسي حق عقل در اجنهاد را شرط سازگاري اسلام و انديشه حقوق بشر دانسته ام. آنچه در اين مقاله مستدلا اثبات شده است ارجحيت انديشه حقوق بشر بر قرائت سنتي و تاريخي از اسلام است نه مطلق اسلام. بخش پاياني مقاله عهده دار راه حلي ابتكاري براي سازگاري اسلام با حقوق بشر است. برداشت روحانيون عضو جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم عين اسلام نيست، تا نقد آن به مثابه «مرجوحيت آْموزه هاي اسلام» تلقي شود.

۴. كتاب ۴۴۰ صفحه اي اينجانب تحت عنوان «حق الناس (اسلام و حقوق بشر)» از سوي انتشارات كوير بيش از سه ماه است در انتظار مجوز نشر وزارت فخيمه ارشاد اسلامي به سر مي برد. فصول چهارده گانه اين كتاب در دفاع از انديشه حقوق بشر از منظر اسلامي و البته نقد قرائت تاريخي و سنتي (از آن قبيل كه بر جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم حاكم است) با مستندات متعدد از قرآن كريم و سنت رسول الله و سيره ائمه اهل بيت(ع) و قواعد فلسفي و كلامي و فقهي نوشته شده است. اطمينان داشته باشيد اعمال فشار براي جلوگيري از انتشار آراء ديني و علمي منتقدين جريان رسمي، فخر شريعت نيست، بلكه يقينا وهن اسلام است.

۵. اينجانب از نقد آراء خود ازجمله نقد اين مقاله از سوي روحانيون جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم استقبال مي كنم. اگر حضرات آقايان جامعه محترم مدرسين در خود توان علمي ورود در اين عرصه را سراغ دارند از ايشان جهت شركت در مناظره علمي تحت عنوان «اسلام سنتي و حقوق بشر» در مدرسه فيضيه دعوت به عمل مي آورم. حداقل علما و فضلا و طلاب حوزه علميه را محرم اينگونه مباحث علمي تلقي فرمائيد.

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب

محسن كديور ، دهم رمضان المبارك ۱۴۲۸، ۳۱/۶/۱۳۸۶